Make your own free website on Tripod.com

โครงการปี  2550

 
โครงสร้างองค์กร
     
 
คณะบริหาร
 

 
นายสมชิต    พรมจันทร์
นายกอบต.คำครั่ง
     
นายจันทา   โคตรดก
รองนายก  อบต.คำครั่ง
นายสิทธิศักดิ์    เสตรา
เลขานายก  อบต.คำครั่ง
นายดำรงค์    สัตย์ธรรม
รองนายก  อบต.คำครั่ง
   
 
พนักงาน
ส่วนตำบลคำครั่ง
 
 
 
 
นายอมร     คำดี
ตำแหน่ง  ปลัดอบต.
 
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
นายอมร     คำดี
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายประเสริฐ    สายงาม
ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  5
นายศักดา    หันพรหมมา
ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  5
 
นางจิระประภา  ไชยพันโท
ตำแหน่ง  จนท.วิเคราะห์ฯ  4
นางสาวศิริลักษณ์    สีหานาท
ตำแหน่ง  จพง.การเงินและบัญชี  2
 
   
นางพิศมัย    มีชัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  3
   
   
นางสาวสุัพัตรา  สามแก้ว
ตำแหน่ง  จพง.ธุรการ  2

   
   
นายกฤตนัย    ไปแดน
ตำแหน่ง  จนท.บันทึกข้อมูล  1
   
   
ตำแหน่ง  นักการภารโรง
   
     
     
     


โครงการปี  2550